Skidförsäkring

Skidförsäkring (inkl stöld, skidbrott och olycksfall):

Försäkringen omfattar skador på utrustningen som uppkommit till följd av olyckshändelse i samband med skidåkning eller motsvarande. Den ersätter även förlorad utrustning vid stöld och återbetalar oförbrukad hyrestid vid olycksfall.

Tänndalens skiduthyrning AB tar ej ansvar för personskador som uppkommit vid nyttjande av utrustningen. Tänndalens skiduthyrning AB återbetalar ej betald hyra vid oförutsedda driftstopp i liftanläggningarna.

VILLKOR

Försäkring kan tecknas på skidpaket, skidor, snowboards och fjällpulkor.

 • Försäkringen ersätter, i enlighet med dessa villkor, med nytt eller likvärdigt objekt vid skada eller förlust av hyrt objekt. Dessutom ingår återbetalning av oförbrukad hyrestid vid olycksfall eller sjukdom mot uppvisande av läkarintyg.
 • FÖRSÄKRINGSPERIOD. Försäkringen gäller för hyrestiden enligt hyresavtal.
 • VAD FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR. Försäkringen gäller för plötslig och oförutsedd skada på försäkrat objekt. UNDANTAG. Försäkringen gäller inte för:
 • Stöld av objekt som nattetid förvaras utomhus i bil, i takbox, på takräcke eller i annat olåst förvaringsutrymme.
 • Skada vid åkning i avstängda eller opistade nedfarter samt offpist.
 • Skada vid åkning på ”rails” eller byggda hinder.
 • Förskingring, bedrägeri eller olovligt förfogande.
 • Skada som ersätts genom annan försäkring eller garanti.
 • Skada som orsakats genom grov vårdslöshet eller uppsåt.
 • FÖRSÄKRINGSBELOPP. Beloppslös.
 • SJÄLVRISK VID STÖLD. 300 SEK för Knatte och Ungdom. 700 SEK för vuxna (ålder enligt hyrkategorier)
 • ÅTGÄRDER VID SKADA. Drabbas försäkringstagaren av ersättningsberättigad skada skall denne så snart som möjligt anmäla detta till Tänndalens skiduthyrning AB. Vid stöld skall anmälan göras till polis och kopia på anmälan bifogas.
 • DEFINITIONER. Objekt=Av Tänndalens skiduthyrning AB hyrd utrustning som skidor och snowboard fjällpulka. Nattetid=kl 00.00-06.00.
 • OMPRÖVNING AV FÖRSÄKRINGSBESLUT. Om försäkringstagaren inte är nöjd med utfallet av skaderegleringen kan försäkringstagaren få ärendet omprövat av Allmänna Reklamationsnämnden Box 174, 101 23 Stockholm tel, 08-555 017 00. Prövningen är kostnadsfri.
 • TILLÄMPLIG LAG. För denna försäkring skall svensk lag tillämpas. Tvister rörande försäkringsavtalet skall avgöras enl. svensk rätt i svensk domstol.
 • FÖRSÄKRINGSGIVARE. Tänndalens skiduthyrning AB, Rörosvägen, 840 98 Tänndalen. Tel, 0684 -22225